Narių teisės ir pareigos

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir  juridiniai asmenys. Asociacijos nariu gali būti asmuo, pateikęs raštu ar elektronine forma pasirašytą prašymą tapti Asociacijos nariu ir sumokėjęs stojamąjį mokestį.

 
 VAISINGUMO ASOCIACIJOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS
 
 
1.      Asociacijos nario TEISĖS:
1.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime;
1.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
1.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais/ gauti Asociacijos metines ataskaitas apie įvykdytą veiklą;
1.4. susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;
1.5. naudotis kitomis, teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose, nustatytomis teisėmis;
1.6. išstoti iš Asociacijos raštu informavus apie tai Asociacijos Valdybą. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
1.7. išstoti iš Asociacijos tik pilnai įvykdžius savo įsipareigojimus Asociacijai / su ja atsiskaičius.
 
2.      Asociacijos nario PAREIGOS:
2.1.laiku mokėti nario mokestį;
2.2. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime, o dėl svarbių priežasčių negalėdamas atlikti šios nario pareigos, pasirašyti bei perduoti Asociacijos Valdybai Balsavimo teisės perleidimo sutartį, ne vėliau, kaip iki Visuotinio narių susirinkimo pradžios;
2.3. laikytis Asociacijos įstatų ir kitų Asociacijos vidaus veiklos dokumentų;
2.4.vykdyti Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo, Asociacijos vadovo ir Asociacijos Valdybos sprendimus;
2.5. tausoti Asociacijos turtą;